Obchodní podmínky

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. 

Základní údaje o mně

Mgr. Tereza Hovanec Šamšulová

IČO: 09368329

Sídlo: Čechova 244/8, Šlapanice, 664 51

Nejsem plátce DPH.

E-mail: samsulovat@gmail.com

Telefon: +420 774 524 4488

Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

 

 •       ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 •       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Tereza Hovanec Šamšulová, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího  www.ceskysterkou.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.
 •       Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 •       Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávající a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.ceskysterkou.cz.

Objednávka

 1.       Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 2.     Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, možnostech platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.
 3.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky kurzů češtiny je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího a počet smluvených lekcí češtiny) prodávajícímu.
 4.     Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5.     Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 6.     Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 7.     Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí českého jazyka, o čemž bude zákazník předem informován.

Cena a daňový doklad

 1.       Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.
 2.     Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

Způsob a forma platby

 1.       Způsob a možnosti platby: bankovním převodem na účet 1032788191/6100.
 2.     Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.
 3.     Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Způsob dodání

 1.       Online výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.
 2.     Kurz češtiny proběhne v termínu, který je uveden na přihlášce na kurz. V případě změny termínu z důvodu lektora bude student včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.

 

 1.     Elektronické materiály budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na účet. Po dodání materiálů si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

 

 1.     Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu PDF nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Ochrana autorských práv

 1.       Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online i osobní kurzy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 2.     Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
 3.     Kurzy a webináře pořádané prodávající jsou součástí jejího know-how, které si poskytovatelka chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není během kurzu povoleno.
 4.     Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

 1.       Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 2.     Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:
 •       Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 •       Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
 •       Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 1. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu (a v případě online kurzu znemožnit přístup do členské sekce), pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 •       prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dní po době splatnosti
 •       kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám
 1.     V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce online kurzu.

Absence na individuálních online lekcích češtiny

 1.       Kupující může během předplaceného období lekcí českého jazyka na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci českého jazyka je účtována v plné výši.
 2.     Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce českého jazyka, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

Absence na skupinovém kurzu češtiny

 1.       Kupující má možnost zrušit svou účast na kurzu maximálně 48 hodin před začátkem kurzu (informováním prodávajícího přes telefon či e-mail). Pokud tak učiní, prodávající mu vrátí 100 % zaplacené částky za daný kurz.
 2.     V případě, že kupující zruší svou účast na kurzu 24–48 hodin před začátkem kurzu (informováním prodávajícího přes telefon či e-mail), prodávající si bude účtovat 50 % částky za daný kurz.
 3.     V případě, že kupující zruší svou účast na kurzu později než 24 hodin před začátkem kurzu nebo se na kurz vůbec nedostaví, prodávající si bude účtovat 100 % částky za daný kurz.

Odpovědnost

Za obsah webu: Veškeré texty na webu www.ceskysterkou.cz jsou duševním vlastnictvím Terezy Hovanec Šamšulové. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autorky může být stíháno. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.